Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van Robuust Software. Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Robuust Software niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Robuust Software en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Robuust Software. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt hier toegang toe krijgen vanuit Robuust Software voor uw eigen gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd. Je moet niet:
• Materiaal van Robuust Software kopiëren of opnieuw publiceren
• Materiaal van Robuust Software verkopen, verhuren of in sublicentie geven
• Materiaal van Robuust Software reproduceren, dupliceren of kopiëren
• Herdistribueer inhoud van Robuust Software

Inhoudelijke aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Robuust Software is uitgesloten behoudens opzet of grove schuld. Voor zover rechtens anders geoordeeld zou worden, is de totale aansprakelijkheid van Robuust Software uit welken hoofde dan ook beperkt tot vergoeding van de directe schade.
De aansprakelijkheid van Robuust Software voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan gevolgschade, winstderving, omzetderving, verminderde goodwill, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden, verminking, vernietiging of verlies van gegevens, materialen of software van derden. Robuust Software is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Wij garanderen niet de volledigheid of juistheid van de informatie op deze website, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Vrijwaring

Klant garandeert dat derden op geen enkele wijze rechten kunnen ontlenen jegens Robuust Software of door Robuust Software ingeschakelde derden in verband met het gebruik door Klant van de software. Klant zal Robuust Software terzake vrijwaren en op eerste verzoek schadeloosstellen voor alle schade en kosten.